Ønsker du en kort presentasjon av vårt kursopplegg på Teams, ta kontakt med oss Epost eller telefon +47 67 90 40 00

20151201th_ 15620.jpg

Moderne prinsipper for vedlikeholdsledelse

Beskrivelse

Beskrivelse

Å være ansvarlig for driftssikkerhet eller for vedlikeholdsfunksjoner, stiller spesielle kompetansekrav til de som innehar disse rollene. Å forvalte utstyr og anlegg for å opprettholde teknisk nivå er ikke tilstrekkelig. I dag kreves det at produksjons- og vedlikeholdsorganisasjonene klarer å utvikle sine arbeidssett, metoder og selve produksjonsanlegget for å skape effektive anlegg.
Deltakerne skal etter gjennomført kurs, ha økte kunnskaper for å lede og utvikle driftssikkerhets- og vedlikeholdsvirksomheten i samsvar med dagens mer moderne vedlikeholdsprinsipper.

Små tilpasninger og oppdateringer av kursinnhold gjøres fortløpende.
Vedlikehold
- terminologi og standard
For å få en tydelig og sikker kommunikasjon er det viktig at alle som arbeider med vedlikehold og driftssikkerhet, både i produksjon- og vedlikeholdsorganisasjonen, snakker samme språk. Dette kan sikres gjennom å arbeide med terminologi og de definisjoner som er beskrevet i standard NS-EN13306:2017 alt

Asset Management

Asset Management er en sammenholdt og strukturert arbeidsmåte for forvalting av anleggstilganger under hele livsløpet. Det er innbefattet en stor rekke prosesser, kompetanseområder, verktøy og informasjon som skal virke sammen i alle ledd. Eksempler på dette er investeringsplanlegging, risikohåndtering, drift og vedlikehold, men også ledelse, kultur og beslutningsprosesser. Siden 2014 finnes en standard, ISO 55000, for Asset Management.

alt

Kostnader for vedlikehold

I avsnittet for vedlikeholdskostnader går vi igjennom hvordan vedlikehold påvirker bedriftens økonomi og definisjonene for hva som er vedlikeholdskostnader. Vi ser på hvordan disse kostnader kan bli påvirket og hvordan vi kan vite hva som er en rimelig vedlikeholdskostnad.

alt

LCC og LCP

Ett viktig verktøy for å sikre/skape/lage driftssikkert og totaløkonomisk utstyr (systemer), er å integrere/tilpasse/innarbeide livstidskostnadskonsept i den daglige virksomheten. Når det gjelder innkjøp er det viktig å anskaffe de beste økonomiske alternativene, da det er av største vekt at alt arbeid med driftssikkerhet sikter til å gi en lav livstidskostnad og en høy livstidsgevinst. Konseptet innarbeides også i konstruksjons- og salgsarbeidet.

alt

Fra reaktivt til proaktivt vedlikehold

Mange bedrifter har som ambisjon om å gå fra et reaktivt til et proaktivt vedlikehold.
Vi ser på hva som kreves og hvilke aktiviteter som må til.

alt
Planlegging og forberedelse

God planlegging og godt samarbeid mellom produksjon og vedlikehold er vesentlig for å skape høy effektivitet i vedlikeholdet. Videre får den som er dyktig på planlegging en jevn ressursutnyttelse og god avveining mellom intern- og innleid personell. Forberedelse må være på plass for å få arbeidet til å løpe smidig og effektivt. Målet med forberedelse er å sikre at de riktige ressursene, materialene og informasjonen er på plass når arbeidet skal starte. 

alt
Vedlikeholdsutvikling

For å utvikle vedlikehold kreves det at et antall utviklingsaktiviteter skjer innenfor vedlikeholdsvirksomheten. Vi presenterer en modell for å utvikle vedlikehold i en sekvens som øker sjansene til suksess. Videre beskriver vi innholdet og betydningen av disse «byggesteiner» som utgjør Idhammars vedlikeholdspyramide.

Et stadig tilbakevendende spørsmål er hvilke oppgaver som er viktigst for å få vedlikeholdet til å fungere og utvikles. Vi ser på hvordan vi velger de oppgaver som den interne vedlikeholdsorganisasjonen skal utføre og hvilken kompetanse som skal finnes i egen organisasjonen. Videre behandler vi hvordan vi på best måte kan arbeide med strategisk kompetanseanalyse og ser på hvordan en slik analyse kan se ut.

alt
Nøkkeltall

Nøkkeltall kan være en kraftfull støtte i vedlikeholdsutviklingen. Vi gjennomgår nøkkeltallsstandarden NS-EN15341:2007 og drøfter hvilke nøkkeltall som har best gjennomslag i utviklingen av driftssikkerhet og vedlikehold. 

alt

Informasjonssystemer for vedlikehold

Vi ser på «Best Practice», det å arbeide med dette innenfor vedlikehold krever utviklende vedlikeholdsprosesser. All utvikling av vedlikeholds- og driftssikkerhet er kunnskapsdrevet. Hvordan får vi kunnskap om utstyrets tilstand og resultatet av de aktiviteter vi gjennomfører? I avsnittet for informasjonssystemer for vedlikehold går vi gjennom de muligheter og utfordringer som et moderne vedlikeholdssystem gir. 

alt

Vedlikeholdsutvikling i praksis

Vi ser på hvordan man i praksis starter en utviklingsreise for å utvikle vedlikehold. Vi går i gjennom det å ta frem en strategi og en policy for vedlikehold og hvordan vedlikeholdsoppdraget skal formuleres. Vi gir eksempler på vellykkede og mindre vellykkede programmer for vedlikeholdsutvikling. Vi ser på hvilke kostnader som er koblet til en utviklingsreise og hvilke gevinster den kan gi.

alt
IOT og digitalisering Hva er IOT og digitalisering? Hvordan bruke IOT, Artificial intelligens AI, VR og Argumented realisty i vedlikeholdssammenheng.  alt

 

Program

Program

 

Timeplanen er et eksempel på program, variasjoner vil forekomme.Klikk på bildet for å forstørre.

alt

Detaljer

Detaljer

Målgruppe:

Alle som er involvert i vedlikeholdsprosesser, vedlikeholdssjefer og ledere, innkjøpere, drifts- og vedlikeholdspersonell

Forkunnskaper:

Det kreves ingen forkunnskaper

Instruktører:

  • Annie Björk

Kursbevis:

Det utstedes kursbevis etter endt kurs

Varighet

3 dager

Tidspunkt

Oppstart første dag: 08.00
Avslutning siste dag: 14.00

Kursavgift

Kr 17400,-

Overnatting

Vestlia Resort, Geilo
Hotellovernatting kommer i tillegg, døgnpris fullpensjon 1.990,-

Meld deg på kurset

Verden går ikke bare rundt sånn helt av seg selv