Hydraulikk.jpg

Fagtekniker Hydraulikk

Praktisk og yrkesrettet fagskoleutdanning for deg som vil bli dyktig i hydraulikkfaget. Etter endt utdanning vil du ha kunnskap og ferdigheter til å drifte, vedlikeholde  og feilsøke hydrauliske anlegg i landbasert industri, verft, båter/skip, vannkraft, anlegg og i offshore.
Utdanningen dekker kravene til vedlikeholdspersonell på hydraulisk løfteutstyr i henhold til kravene i NORSOK R003 og R005

alt
alt

Illustrasjon av utdanningsløp

Beskrivelse

Beskrivelse

Utdanningen består av:

Praktiske obligatoriske kurs/samlinger:

Teori på nett:

I nettskolen jobber du videre med teori og problemstillinger gjennomgått på kurs. Nettstudiet er en fordypning i innholdet fra de praktiske kursene.
I utgangpunktet jobber man mot hydraulikkanlegget i KRMs laboratorium, men det er også mulig å søke om å få jobbe med de samme oppgaver og problemstillinger inn mot et eget/bedriftens system, dersom det er egnet. Studenten vil på denne måten få spisskompetanse på eget system etter endt utdanning.

Eksamen:

 • Hvert emne avsluttes med en obligatorisk karaktergivende innsending (eksamen).
 • Avsluttende hovedprosjekt hvor du fordyper deg i en valgfri, relevant problemstilling. Arbeidet samles i en skriftlig prosjektrapport, og oppgaven skal muntlig forsvares helt til slutt.

Gjennomføring

Gjennomføring

Søknad om opptak:

Du finner et eget skjema for søknad om opptak til Fagtekniker Hydraulikk. Benytt SØK OPPTAK - knappen til høyre. Fyll ut skjema, legg ved kopi av fagbrev eller vitnemål fra teknisk fagskole eller annen høyere utdanning. Eksempler på relevante fagbrev er Mekaniker, Industrimekaniker, Bilmekaniker, Anleggsmaskinmekaniker mm.
Du kan også søke opptak på bakgrunn av realkompetanse. Du skal da i tillegg fylle ut "Realkompetanseskjema"  i høyre spalte, legg ved kopi av utdanning, kurs, arbeidsattester mm. 


Når vi har mottatt din søknad, skjer følgende:

Fagansvarlig ved utdanningen foretar vurdering av opptak.
Opptakskravet er enten relevant fagbrev, høyere teknisk utdanning eller relevant realkompetanse. Realkompetanse kan være yrkespraksis, skolegang, ubetalt arbeid, organisasjonsarbeid eller annen relevant erfaring. Det er derfor viktig at all relevant dokumentasjon på bakgrunn er vedlagt søknaden for å få en korrekt opptaksvurdering.

Hvis du tidligere har gjennomført enkeltemner eller kurs som denne utdanningen inneholder, kan det være aktuelt å godskrive eller gi deg fritak. Du kan maksimalt få godskrivning eller fritak for inntil 15 studiepoeng. Ta gjerne kontakt med oss hvis dette kan være aktuelt.

Ved godkjent opptak skjer følgende:

 • Du mottar epost med bekreftelse på opptak og eventuell godskriving eller fritak
 • Du mottar informasjon om utdanningen. Tilgang til læringsplattformen Canvas får du fra den datoen du starter utdannningen.  

Studiegjennomføring:

Teorien du skal jobbe med i nettskolen baserer seg på det du har lært på kurset. Kursinnholdet og innholdet i nettskolen henger tett sammen. Du må derfor starte med å melde deg på kurs.

De seks praktiske kursene gjennomføres på KRMs kurssenter på Geilo. Du velger selv kursdatoer som passer og du må selv melde deg på. Det kan være fornuftig å starte med Hydraulikk I, men også Kule- og rullelager I eller Prediktivt vedlikehold og digitalisering er alternativer om det passer bedre. Legg din personlige kursplan så langt frem i tid det er mulig. Les mer om innholdet i de enkelte kurs under de respektive kursene. Hvert kurs avsluttes med en praktisk/teoretisk prøve som vurderes til Bestått/ikke Bestått.

Teorien gjennomføres som nettstudent.  Vi bruker læringsplattformen Canvas hvor du vil finne studieplanen, læringsutbytter, digitalt pensum, henvisning til relevante digitale ressurser, instruksjonsvideoer, annet læringsmateriell, informasjon om eksamen osv. Her finnes også mulighet for å kommunisere med medstudenter og faglærere. Du får også en personlig side hvor informasjon spesielt for deg er samlet. Det kan være dine innsendinger, kommentarer fra lærer, eksamensbesvarelser, karakterer mm. 

Hvert emne avsluttes med en innsendingsoppgave som vurderes i karakterskalaen A - F, hvor F er stryk.

Utdanningen avsluttes med en prosjektoppgave(eksamen). Prosjektoppgaven vurderes til Bestått/ Ikke Bestått.
Etter fullført utdanning får du retten til å bruke yrkestittelen "Fagtekniker Hydraulikk".

Eksamen

Eksamen

Prosjektoppgave som avsluttende eksamen 

Du jobber med en selvvalgt og relevant problemstilling over en periode og du skal utarbeide en skriftlig prosjektrapport med beskrivelse av oppgaven, gjennomføring og konklusjoner. Arbeidet avsluttes med en eksamen hvor du muntling forsvarer oppgaven.


Gjennomføring av prosjektoppgaven:

 • Oppstart og valg av oppgave. Når du er klar til å gå i gang med prosjektoppgaven, tar du kontakt med KRM for å få tildelt veileder. Kan du finne en oppgave i ditt arbeidsmiljø er det en stor fordel for deg, og vil også kunne komme din arbeidsgiver til gode. Du kan gjerne diskutere alternative oppgaver med veileder, og når du har et konkret forslag til oppgave klart, skal dette sendes til veileder for godkjenning FØR du går i gang med arbeidet. Her skal det problemstillingen du ønsker å jobbe med komme frem, plan for gjennomføring og estimert tidsbruk. Se punktene 1 - 5 på "Veiledning til oppgaven", lenger ned på nettsiden under hjelpemidler.
 • Omfang. Det forventes at du bruker 40 - 60 timer effektivt arbeid på prosjektoppgaven.
 • Gruppeoppgave. Inntil tre deltakere kan gå sammen om en prosjektoppgave. Kravene til oppgavens omfang og tidsbruk vil da øke tilsvarende. Muntlig eksaminasjon gjøres individuelt.
 • Tillatte hjelpemidler. Det er anledning til å ta i bruk alle tilgjengelige hjelpemidler, inkludert bruk av veileder og fagpersoner på egen arbeidsplass.
 • Tidsfrist. Forventet tid på gjennomføring har du selv sagt noe om i forslag til oppgave. Det er anledning til å endre fristene underveis i samråd med veileder.
 • Oppfølging i gjennomføringsfasen. Faglige råd og veiledning må du selv ta initiativ til underveis.
 • Prosjektrapporten. Denne skal sendes til  veileder for vurdering. Rapporten vurderes til Bestått/Ikke bestått. Når oppgaven er bestått, avtales tid for muntlig eksamen med veileder og administrasjon. Før muntlig eksamen kan gjennomføres, skal du ha avsluttet og bestått både teorien i nettskolen og praktiske kurs.
 • Klage på vurdering (sensur). Klage på vurdering skal rettes skriftlig til KRM Tekniske Fagskole senest 3 uker etter sensur. Se om klage i skolens forskrift.
 • Utstedelse av vitnemål. KRM Tekniske Fagskole utsteder vitnemål etter gjennomførte og beståtte arbeidskrav og eksamen.

Hjelpemidler for nedlastning:

Eksempel på tidligere prosjektoppgaver:

Priser

Priser

Fagtekniker Hydraulikk, praktisk og teoretisk del:

 • Påmeldingsavgift(inkl.eksamen) - Kr. 11.200,-
 • Hydraulikk I - Kr. 11.200,-
 • Hydraulikk II - Kr. 12.800,-
 • Hydraulikk III - Kr. 14.800,-
 • Hydraulikk IV - Kr. 14.300,-
 • Kule- og rullelager I - Kr. 13.800,-
 • Prediktivt vedlikehold og digitalisering - Kr. 15.900,-
 • Teori i nettskolen: Kr. 31 290,-  

Kursmateriellet utgjør pensumlitteraturen og dekkes av kursavgiften. I tillegg er det tilgjengelig digitalt i nettskolen. 
Du må egen PC/nettbrett for å jobbe i nettskolen. Vi bruker læringsplattformen Canvas.

Betalingsbetingelser:

 • Påmeldingsavgiften faktureres ved oppstart av studiet, deretter faktureres de praktiske kursene etterhvert som du går disse. For privatbetalende studenter, forfaller kursavgiften 14 dager før kursstart, for bedriftskunder 30 dager etter kursstart. 
 • Vi tilbyr samlet forhåndsbetaling av utdanningen, og gir da 10 % rabatt.
 • Overnatting i forbindelse med kurs betales direkte til overnattingsstedet. Vi tilbyr rimelig og enkel overnatting til privatbetalende studenter i hytte som man deler med andre studenter. 

Enkeltemne

Er du i tvil om du skal ta hele studiet, kan en fin start være å ta et enkeltemne. 
Ett enkeltemne består av kurs og tilhørende teori i nettskolen. Teorien er den samme som inngår i utdanningen og emnet avsluttes med en obligatorisk karaktergivende innsendingsoppgave. 

Bestått enkeltemne gir studiepoeng som dokumenteres med en karakterutskrift og kan godskrives ved senere opptak til fagskoleutdanningen.

Du må kvalifisere til opptak til utdanningen for å kunne ta et enkeltemne. For å melde på til enkeltemne kan du benytte kommentarfeltet i påmeldingsskjema til kurset, alternativt send oss en epost. 

Emner

Studiepoeng

Pris kurs

Pris nettskole

Hydraulikk I

7

11200

5500

Hydraulikk II

7

12800

5500

Hydraulikk III, proporsjonal eller vannkraft

6

14800

5500

Hydraulikk IV

7

14300

5500

Kule-og rullelager I

7

13800

5500

Prediktivt vedlikehold og digitalisering

5

15900

5500


Prisene gjelder tom 31.12.2020.

​​​​​​​Offentlig godkjent fagskole (NOKUT)
45 studiepoeng
Studietid: Fleksibel (hel- eller deltid)
​​​​​​​Godkjent for lån/stipend i Lånekassen

Opptakskrav:

Relevant fagbrev, høyere teknisk utdanning eller  relevant realkompetanse. Søker med opptak på grunnlag av realkompetanse må fylle 23 år i opptaksåret.

Pris for hele studiet:

Kr. 125.290,-
​​​​​​​Reise og opphold ved samlinger/kurs kommer i tillegg.

Vitnemål:

Etter gjennomført og bestått utdanning får du vitnemål som offentlig godkjent Fagtekniker Hydraulikk.

Nyhet:

Nå kan du ta enkeltemner og få studiepoeng.

Last ned:

Lenker:

​​​​​​​​​​​​​​NORSOK R003 - 2017 m rettelser

NORSOK R005​​​​​​​​​​​​​​

Verden går ikke bare rundt sånn helt av seg selv